ماکت برج مخابراتی اوستانکیو (روسیه)

ماکت برج مخابراتی اوستانکیو (روسیه)

ماکت برج مخابراتی اوستانکیو (روسیه)

  • مقیاس : 1/250
  • سال اجرا : 88 – 1385
  • در تراز 280