ماکت های برج های مخابراتی دنیا

ماکت های برج های مخابراتی دنیا

طراحی و ساخت ماکت های برج های مخابراتی دنیا

  • مقیاس : 1/250
  • سال اجرا : 88 – 1385
  • در تراز 280
  • این مجموعه شامل 10 برج مخابراتی بلند دنیا است.