ماکت برج مخابراتی سی ان (برج ملی کانادا)

ماکت برج مخابراتی سی ان (برج ملی کانادا)

ماکت برج مخابراتی سی ان (برج ملی کانادا)

  • مقیاس : 1/250
  • سال اجرا : 88 – 1385
  • در تراز 280